Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo pakeitimo

HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-79 „DĖL MIŠKO KIRTIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 31 d. Nr. D1-880

Vilnius

 

 1. P a k e i č i u Miško kirtimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“:


1.1. pakeičiu 3 punktą ir išdėstau jį taip:

 

3. Pagrindiniais miško kirtimais, sanitariniais ir specialiaisiais miško kirtimais bręstančiuose ir vyresniuose medynuose iškirsta mediena įtraukiama į pagrindinių miško kirtimų normą, visais kitais miško kirtimais – į miško tarpinio naudojimo apimtį.“;

1.2. pakeičiu 1 lentelę po 8 punktu ir išdėstau ją taip:


 Minimalus pagrindinių miško kirtimų ir gamtinės brandos amžius*

1 lentelė

Medžių rūšys**

Minimalus pagrindinių miško kitimų amžius atsižvelgiant į miškų grupę ir taikomą miško kirtimo būdą

IVA miškų grupė

 

III miškų grupė

 

II miškų grupė:

atrankiniam būdui***

atvejiniam būdui (gamtinės brandos amžius)

Pušis, maumedis, uosis, klevas, bukas, guobiniai

101

111

111

171

Eglė

71

81

81

121

Ąžuolas

121

141

141

201

Beržas, juodalksnis

61

61

61

91

Liepa, skroblas

61

71

71

91

Drebulė

41

41

61

81

Baltalksnis, blindė, gluosnis

31

31

31

51

 

* Sėklinių miško medžių plantacijų kirtimų amžių nustato Valstybinė miškų tarnyba. Privačiuose III-IVA miškų grupių medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūriopagrindinius miško kirtimus galima vykdyti nesulaukus minimalaus pagrindinių miško kirtimų amžiaus.

Nevietinių (išskyrus maumedį ir buką), svetimžemių, invazinių medžių rūšių, apibrėžtų Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“, kirtimo amžius visų grupių miškuose neribojamas.

*** IIA miškų grupėje leidžiama vykdyti tik grupinius atrankinius pagrindinius miško kirtimus vadovaujantis Taisyklių 42 punkte nurodytais reikalavimais.“;


1.3. pripažįstu netekusiu galios 4.8 papunktį;

1.4pakeičiu 25 punktą ir išdėstau jį taip:

25.  Atskiruose iki 5 ha ploto laukų apsauginiuose miškuose, nutolusiuose nuo artimiausio miško daugiau kaip 400 metrų, plynieji pagrindiniai miško kirtimai draudžiami. Ši nuostata netaikoma medynuose, kuriuose pušys, baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio. Šiuose medynuose plynieji pagrindiniai miško kirtimai leidžiami ne didesnėse kaip 2 ha biržėse, taikant pušynams 15 metų, o kitų rūšių medynams 10 metų biržių šliejimo laiką. Atskirą nuo 0,5 ha iki 2 ha ploto mišką leidžiama plynai kirsti 2 biržėmis, didesnio ploto – ne mažiau kaip 3 biržėmis.“;

1.5pakeičiu 56 punktą ir išdėstau jį taip:

56. Pagal medyno amžių ir ūkinius tikslus ugdomieji miško kirtimai skirstomi į jaunuolynų ugdymo, retinimo ir einamuosius kirtimus (Taisyklių 3 lentelė).

 

Ugdomųjų miško kirtimų rūšys

3 lentelė

Ugdomųjų miško kirtimų rūšis

Medynų amžius, metai

spygliuočių ir kietųjų lapuočių

minkštųjų lapuočių

Jaunuolynų ugdymas

nuo 8 iki 21

nuo 6 iki 21

Retinimas

nuo 21 iki 41

nuo 21 iki 31

Einamasis kirtimas

nuo 41 ir daugiau

nuo 31 ir daugiau

 

Pastabos:

1. Įvairiaamžiuose medynuose ugdomieji miško kirtimai vykdomi kompleksiškai, sujungiant kelis ar visus ugdomuosius miško kirtimus. Jie priskiriami prie vyraujančios ugdomųjų miško kirtimų rūšies. Atsižvelgiant į vidutinį vyraujančios medžių rūšies amžių.

2. Jaunuolynų ugdymo kirtimams taip pat priskiriamas trako kirtimas ir pomiškio ugdymas. Traką leidžiama kirsti ar ugdyti pomiškį ir neugdant medyno pirmojo ar antrojo ardo.“;


 

Komentarai

*Norėdami aktyvuoti mygtuką "Tinka", spragtelėkite ČIA.