Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Dėl prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „BIOKURAS“

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PREKYBOS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PAGAMINTA ŽALIAVINE MEDIENA IR MIŠKO KIRTIMO LIEKANOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. 972

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 

1.    Patvirtinti Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašą (pridedama).

 

2. Nustatyti, kad:

2.1 nuo 2018 m. sausio 1 d. elektroninę medienos pardavimo sistemą administruoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta valstybės tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojama įmonė (toliau – administratorius), atitinkanti šiuos reikalavimus:

2.1.1. administratoriumi negali būti paskirta įmonė, vykdanti žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų ruošos (gamybos), perdirbimo ir (ar) apdirbimo, prekybos, laikymo, tiekimo veiklą;

 

2.1.2. administratoriumi negali būti paskirta įmonė, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojanti 2.1.1 papunktyje nurodytas įmones, taip pat įmonė, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja šio nutarimo 2.1.1 papunktyje nurodytos įmonės;

 

2.1.3. administratorius privalo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti technines priemones ir programinę įrangą, kurių reikia elektroninės medienos pardavimo sistemos administravimui;

 

2.1.4. administratorius privalo turėti pakankamą finansinį ir vadybinį pajėgumą elektroninės medienos pardavimo sistemosadministravimui. Įmonė laikoma turinčia pakankamą finansinį pajėgumą, jeigu jos nuosavas kapitalas sudaro ne mažiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir tokia įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Įmonė laikoma turinčia pakankamą vadybinį pajėgumą, jeigu įmonė turi darbuotojus ir/ar sutartis su atitinkamų paslaugų teikėjais: programinės įrangos, kurios reikia elektroninės medienos pardavimo sistemos administravimui, palaikymui ir vystymui; dalyvių informavimui ir konsultavimui; vykdomos veiklos apskaitai atskirai tvarkyti; dalyvių skundams ir ginčams nagrinėti;

 

 

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija vertina visų valstybės tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamų įmonių, sutinkančių atlikti administratoriaus funkcijas, atitiktį šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytiems reikalavimams pagal Aplinkos ministerijos prašymu šių įmonių pateiktus duomenis ir informaciją. Jeigu visus šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytus reikalavimus atitinka kelios valstybės tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos įmonės, pirmenybė teikiama įmonei, turinčiai didžiausią finansinį pajėgumą.

 

 

3Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1230 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų kainodaros reguliavimo klausimais pripažinimo netekusiais galios“.

 

4. Šis nutarimas, išskyrus jo 2 punktą, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Navickas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 972

 

PREKYBOS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PAGAMINTA ŽALIAVINE MEDIENA IR MIŠKO KIRTIMO LIEKANOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybiniuose miškuose pagamintos žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų (toliau – Mediena) prekybos organizavimo, administravimo tvarką, dalyvavimo Medienos pardavimo aukcionuose sąlygas, Medienos pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti vykdymo, Medienos kainų nustatymo ir pasiūlytų kainų vertinimo, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir atsiskaitymo už Medieną tvarką.

 

2. Mediena klasifikuojama, ženklinama, matuojama ir jos tūris nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis taisyklėmis. Medienos apskaitos tvarką nustato aplinkos ministras.

 

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. didmeninė prekyba Mediena – Medienos pardavimas pirkėjams Medienos pardavimo aukcionuose per elektroninę Medienos pardavimo sistemą;

 

3.2. mažmeninė prekyba Mediena – Medienos pardavimas pirkėjams dvišaliais sandoriais taikant mažmeninės prekybos kainas;

 

3.3. medienos pardavėjas (toliau – pardavėjas) – valstybinių miškų valdytojas (patikėtinis), parduodantis valstybiniuose miškuose pagamintą Medieną;

 

3.4medienos pardavimo aukcionas (toliau – aukcionas) – Medienos pardavimo būdas, kai neribojamas potencialių pirkėjų skaičius, o Medienos pirkimo– pardavimo sutartys (toliau – sutartis) sudaromos su didžiausią kainą pasiūliusiais pirkėjais;

 

3.5. medienos pirkėjas (toliau – pirkėjas) – fizinis ar juridinis asmuo, taip pat užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, arba užsienio valstybės juridinio asmens ar užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, filialas, Aprašo nustatyta tvarka perkantis Medieną;

 

3.6. nuolatinis pirkėjas – pirkėjas, kuris per paskutiniuosius 3 kalendorinius metus kasmet iš pardavėjų pirko Medieną;

 

3.7. pardavėjo sandėlis – tai privažiuojama vieta Medienos pakrovimui/pasikrovimui į medienvežį, kurioje sandėliuojama ne mažiau kaip 25 m3 vieno sortimento ar miško kirtimo liekanų kiekis;

 

3.8. sortimentas – nustatytos paskirties žaliavinė mediena;

 

3.9. kitos šiame Apraše naudojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos miškų įstatyme.

 

 

 

 

II SKYRIUS

PREKYBOS ORGANIZAVIMAS

 

4Mediena parduodama vykdant mažmeninę ir didmeninę prekybą. Vienu pardavimu mažmeninėje prekyboje galima parduoti ne daugiau kaip 25 m3 Medienos.

 

5. Didmeninė prekyba Mediena vykdoma per elektroninę Medienos pardavimo sistemą (toliau – EMPS) aukciono būdu. Aukcionai organizuojami:

5.1. ilgalaikėms sutartims (nuo 3 iki 10 metų) sudaryti. Pardavėjas parduoda iki 60 procentų valstybiniuose miškuose pagaminto kiekvieno sortimento ir miško kirtimo liekanų kiekio;

 

5.2. pusmetinėms sutartims (6 mėnesių) sudaryti. Pardavėjas parduoda iki 30 procentų valstybiniuose miškuose pagaminto kiekvieno sortimento ir miško kirtimo liekanų kiekio;

 

5.3trumpalaikėms sutartims (iki 3 mėnesių) sudaryti. Pardavėjas parduoda likusią aukcionuose skirtą parduoti Medieną ir aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti nenupirktą Medieną.

 

 

6. Pardavėjai sudaro parduodamos Medienos sąrašą, apimantį informaciją apie kitą pusmetį pardavėjų aukcionuose planuojamą parduoti Medienos kiekį. Šį sąrašą pardavėjai kasmet ne vėliau kaip iki balandžio 10 dienos ir atitinkamai iki spalio 10 dienos pateikia EMPS administratoriui.

 

7Likus 15 darbo dienų iki aukciono ilgalaikėms sutartims sudaryti pradžios, pardavėjai per EMPS pateikia 3 paskutiniųjųkalendorinių metų Medienos pirkėjų sąrašą, kuriame nurodo kiekvieno pirkėjo konkrečius Medienos pirkimo kalendorinius metus. Pagal EMPS pateikiamą informaciją iš per paskutiniuosius 3 kalendorinius metus kasmet iš pardavėjų Medieną pirkusių asmenų EMPS sudaromas nuolatinių pirkėjų sąrašas ir šiems pirkėjams suteikiama teisė dalyvauti aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti. Kartu su nuolatiniais pirkėjais teisė dalyvauti aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti taip pat suteikiama pirkėjams, įgyvendinantiems arba per paskutiniuosius 3 metus iki aukciono pradžios įgyvendinusiems projektus, kuriems suteiktas regioninės svarbos projekto statusas. Registruodamasis dalyvauti aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti, toks pirkėjas EMPS administratoriui papildomai pateikia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu kopiją.

 

8. Likus 15 darbo dienų iki aukcionų ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti pradžios, pardavėjai per EMPS pateikia sąrašą pirkėjų, kurie yra neatsiskaitę sutartyse numatytais terminais už pirktą Medieną. EMPS sustabdoma šių pirkėjų teisė registruotis į aukcionus ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti, kol nebus atsiskaityta už Medieną.

 

VISAS APRAŠAS:

Komentarai

*Norėdami aktyvuoti mygtuką "Tinka", spragtelėkite ČIA.