Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Naudojimosi taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos


1.1. Šiomis Naudojimosi interneto svetainės taisyklėmis (toliau –Taisyklės) nustatytos skelbimų ir reklaminių banerių patalpinimo interneto svetainėje www.miskobirza.lt (toliau – Internetinė svetainė) ir jų peržiūros sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.
1.2. Naudojantis atitinkama Internetine svetaine vartotojams suteikiama galimybė atitinkamoje Internetinėje svetainėje patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau – Skelbimas arba reklaminis baneris) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą Internetinėje svetainėje (toliau - Vartotojas).
1.3. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis . Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais.
1.4. Internetinę svetainę tvarko ir administruoja UAB “Miško aukcionas”, į/k 303076369 , buveinės adresas Vingrių g. 13-40, Vilnius PVM mokėtojo kodas LT100011390613, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Tiekėjas).
1.5. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.
1.6. Tiekėjas taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.


2. Bendrieji reikalavimai Skelbimų/Anketų turiniui, formai bei patalpinimo Internetinėje svetainėje sąlygoms


2.1. Jeigu Vartotojas nepateiks būtinųjų duomenų, sistema nesudarys sąlygų jam užsiregistruoti ir talpinti Skelbimų į Internetinę svetainę.
2.2. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje kategorijoje (pvz., Skelbimas apie atitinkamo objekto pardavimą negali būti talpinamas Skelbimų apie atitinkamų objektų nuomą kategorijoje).
2.3. Vartotojams draudžiama Skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis Skelbime Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
2.4. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbime taip pat draudžiama siūlyti objektą, kuris nepriklauso Vartotojui ir(ar) jis neturi teisės juo disponuoti, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš Skelbimo patalpinusio Vartotojo ar jo nurodyto asmens.
2.5. Skelbimas savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.
2.6. Draudžiama naudotis Internetine svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Internetinėje svetainėje, kuris:
- pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.);
- būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą;
- keltų grėsmę Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
- pažeistų bet kuriuos teisės aktus.
2.7. Skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis, kurios privalo vaizduoti siūlomą objektą. Patalpindamas fotografijas Skelbime, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
2.8. Patalpindamas Skelbimą Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
2.9. Patalpindamas Skelbimą Vartotojas privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų Skelbimą patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.
2.10. Tiekėjas turi teisę atmesti Skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti Skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas.


3. Taisyklių pažeidimo pasekmės. Naudojimosi Internetine svetaine nutraukimas


3.1. Tiekėjas atmeta arba be išankstinio įspėjimo ištrina Skelbimus iš Internetinės svetainės duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
3.2. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis Tiekėjas savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju.

 

4. Atsakomybės apribojimas


4.1. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimų ir reklaminių banerių) patalpinimui Internetinėje svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
4.2. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime techninį patalpinimą į Internetinės svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus.
4.3. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir/ar jų patalpinimo Internetinėje svetainėje.
4.4. Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo.
4.5. Tiekėjas negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės būtent nustatytą konkrečią dieną.
4.6. Laikoma, kad naudojimasis Internetine svetaine vykdomas nepriekaištingai, jei Internetine svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus.
4.7. Tiekėjas neatsako dėl Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Internetine svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).


5. Informacija apie duomenų apsaugą


5.1. Vartotojas patvirtina, kad jo atitinkamoje Internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi ir nepasenę. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.
5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą, slaptažodį ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

 

6. Autorių ir kitos teisės


6.1. Tiekėjas yra visų teisių į atitinkamos Internetinės svetainės turinį bei Internetinės svetainės duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logo ir pan., pateikiami Internetinėje svetainėje, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
6.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Internetinės svetainės turinio, dizaino ir Internetinės svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
6.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę,taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ar kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

 

7. Taikytina teisė


7.1. Atitinkamos Internetinės svetainės veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl atitinkamos Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.